Door de curator c.s. gewerkte uren en salaris

Coda Advocaten: aantal door curator aan failliete bedrijven bestede uren naar beëindigingswijze

In de verslagen noteert de curator hoeveel uren door de curator en zijn kantoorgenoten zijn gewerkt in de betreffende faillissementen. Dataset: 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.

De verdeling is als volgt:

Het basisuurtarief was in 2019 en 2020 € 219, exclusief 4% ongespecificeerde verschotten en exclusief btw. Zie de recofa-richtlijnen voor meer info. 

In de dataset zijn 4295 bedrijfsfaillissementen (niet-natuurlijke personen), inclusief clusterfaillissementen. In deze dataset is het aantal uren van 3347 faillissementen bekend. Daar focus ik nu op.

Van die 3347 faillissementen zijn er 2647 geëindigd met een opheffing. Het gemiddeld aantal gewerkte uren bedroeg op het moment van het laatste verslag 65 uur (mediaan: 30,2).

Van die 3347 faillissementen zijn er 656 geëindigd met een uitdeling (of akkoord of integrale voldoening). Het gemiddeld aantal gewerkte uren bedroeg op het moment van het laatste verslag 106 uur (mediaan: 52,8 uur). Voor de 44 overige faillissementen: 96,2 uur gemiddeld, mediaan op 21,4 uur.

Per rechtbank

Het totaal aantal bestede uren verschilt van de wijze van afwikkeling, en ook wel per rechtbank:

De grafiek is omwille van de leesbaarheid aan de bovenkant “afgeknipt”. De blokken geven de meeste waarnemingen weer,  de streep in blokken de mediaan. Hoe breder een blok, hoe meer waarnemingen. De lijnen tonen de statistisch “normale” waarnemingen, de puntjes de uitbijters.

Wat opvalt is dat de curator (begrijpelijkerwijs) minder tijd spendeert in “opheffers”. Er zijn ook wel verschillen tussen de rechtbanken: De curatoren bij de rechtbank Noord-Nederland hebben doorgaans meer uren nodig om een faillissement af te wikkelen.

Uurtarief en lege boedelproblematiek

Het uurtarief van de curator is relatief hoog. Het standaard uurtarief van een curator met meer dan 11 jaar ervaring bedraagt (inclusief verschotten) ongeveer € 365 exclusief btw. Dat is fors hoger dan het uurtarief dan de (andere) partners in de regel van een gemiddeld kantoor in rekening brengen.  Daar komt bij dat de curator-advocaat voor zijn faillissementen geen actieve acquisitie hoeft te plegen en geen relatief weinig kritische feedback krijgt op zijn gewerkte uren. Aan de andere kant wordt het uurtarief beperkt door het boedelsaldo: geen boedel, geen salaris.

De lege boedelproblematiek is ook best relevant: Uit het laatste financiële verslag in de betreffende faillissementen volgt (met enigszins een voorbehoud) dat het gerealiseerde actief in 25% van de faillissementen ca € 5.400 bedroeg. (het voorbehoud zit erin dat de financiële verslagen nog niet gestandaardiseerd zijn, maar doorgaans wel enigszins hetzelfde zijn opgebouwd: rubriek A=ontvangsten, rubriek B=uitgaven, rubriek C=saldo, omdat je niet “rood” staat met een faillissementsrekening is het hoogste bedrag in die verslagen het saldo A).

Werkwijze:

  • Faillissementen zonder totale uren of met minder dan 5 uur gewerkt worden niet meegenomen;
  • Faillissementen waarin een uitdeling plaatsvindt (of vernietigd worden) kunnen het gehele salaris van de curator voldoen;
  • Faillissementen zonder boedelsaldo èn zonder gerealiseerd actief worden niet meegenomen;
  • Boedelsaldo of gerealiseerd actief: het hoogste bedrag wordt meegenomen;
  • Als dit bedrag lager is dan het (fictieve) salaris, dan wordt dit bedrag genoteerd, anders het salaris.

Ik heb geen rekening gehouden met de ervaringsfactor van de curator, in kleine/lege faillissementen wordt veelal een curator met minder ervaring ingeschakeld, dat drukt het uurtarief uiteraard. Wellicht is een differentiatie van het nu gebruikte uurtarief van € 230 gewenst. (Ik beschik over de beëdigingsdatum van een groot aantal curatoren, maar niet van allemaal.)

Constateringen

Met deze werkwijze heb ik 2992 faillissementen gevonden waar een salaris uit te herleiden valt. Het totale salaris van die 2992 dossiers komt neer op ca. 56,3 miljoen euro. Daarvan blijft ongeveer  miljoen euro onbetaald.

Gemiddeld wordt ongeveer voor € 18.800 aan werkzaamheden verricht door de curator cs., maar de mediaan ligt op ongeveer € 9.000. Gemiddeld ontvangt een curator € 12.475 voor zijn werkzaamheden per faillissement, de mediaan aldaar ligt op ca € 4.500.

Je kunt op basis van deze cijfers goed constateren dat de “grote” faillissementen betalen voor de kleine.  Dat verklaart wellicht het relatief hoge uurtarief, maar de vraag is of dit gewenst is. Met name als een systeemwijziging zou leiden tot een lagere recovery-rate bij banken ten behoeve van de boedel, valt te verwachten dat veel boedels eerder zullen vollopen, als gevolg waarvan een lager basistarief van curatoren naar mijn mening gerechtvaardigd zou zijn. Tenzij je kunt zeggen dat de curatoren structureel onderbetaald worden, maar dat lijkt mij niet het geval.