Executiegeschil

Een executiegeschil is een geschil dat ontstaat nadat de rechter een vonnis heeft uitgesproken. Het speelt onder meer wanneer een dwangsom is verbonden aan de niet-nakoming van de veroordeling. De wederpartij kan bijvoorbeeld van mening zijn al aan het vonnis te hebben voldaan en geen dwangsommen verschuldigd te zijn. De kort geding rechter oordeelt hierover. De zaken zijn doorgaans spoedeisend, om ervoor te zorgen dat er een uitspraak is voordat de tenuitvoerlegging een feit is.

Dit soort kwesties spelen geregeld bij een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het vonnis moet dan worden nageleefd ook als er hoger beroep wordt ingesteld. De executant neemt natuurlijk wel een risico door te executeren zonder een hoger beroep af te wachten, en is aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat (risicoaansprakelijkheid).