Geruzie over Ventoux3

ECLI-NL-RBDHA-2015-9150 Ventoux3

Stichting Ventoux3 heeft in samenwerking met Stichting Stop Hersentumoren (“SSH”) een wielerevenement georganiseerd waarbij deelnemers de Mount Ventoux beklimmen vanuit drie verschillende startplaatsen. SSH heeft de domeinnaam ventoux3.nl geregistreerd. Er is verschil van inzicht ontstaan tussen de besturen van de Stichtingen. Ventoux3 wil meer zelfstandigheid, terwijl SSH meent dat zij leiding en toezicht heeft op Ventoux3.

 

Het geschil escaleert dan in rap tempo. Ventoux3 heeft wenst de domeinnaam op haar naam te stellen, maar SSH weigert. Ventoux3 doet een aanvraag voor inschrijving van het beeldmerk, namelijk het logo “Ventoux3 – a ride for hope”. SHH doet de volgende dag een spoedinschrijving voor het woordmerk Ventoux3 en RideForHope en grijpt vervolgens naar een van de zwaarste juridische middelen: een ex parte verzoek aan de Voorzieningenrechter tot staking binnen 24 uur van de inbreuk op de merken Ventoux3 en RideForHope op straffe van een dwangsom.

 

De voorzieningenrechter verleent de ex parte beschikking en overweegt het voldoende aannemelijk te vinden dat SHH voor-voorgebruiker is van de merken. De beschikking wordt betekend en vervolgens claimt SSH dwangsommen. Verder maakt SSH de toegang tot de website Ventoux3 onmogelijk. SHH doet er nog een schepje bovenop en gaat met modder gooien op social media om de deelnemers aan haar kant te krijgen. Gezellig dat samen sporten.
Ventoux3 begint een kort geding en vordert (samengevat) rectificatie naar de deelnemers, overdracht van de domeinnaam, afdracht van deelnemersgelden, staking van de executie van de ex parte beschiking. Zij voert daartoe aan dat het ex parte verzoek op onjuiste gronden is verleend omdat onvolledige informatie is verstrekt aan de rechter. SHH stelt een tegeneis in (o.a. over het auteursrecht op het logo), die ik hier niet verder zal behandelen.

 

De vraag is wie voorafgaand aan de merkdepots het merk al in gebruik heeft gehad. SHH meent dat het merkdepot van het logo “Ventoux3 – a ride for hope” te kwader trouw is gedaan omdat zij voorgebruiker is van Ventoux3 en al jaren “a ride for hope” gebruikt.

De rechter overweegt dat de situatie rond het merk complex is en dat er mogelijk gezamenlijk voorgebruik is, waardoor beide merkdepots te kwader trouw zijn. De ex parte beschikking dient te worden herzien. In het ex parte verzoek is een eenzijdig beeld geschetst. SSH wordt tevens veroordeeld tot rectificatie van diverse uitlatingen op social media (o.a. zelfverrijking en oplichting).

 

Het gaat mij vooral om het gebruik van het zware juridisch instrumentarium, het ex parte verzoek, waarbij zonder dat er een zitting aan te pas komt de rechter een onmiddellijk verbod kan uitspreken. Het ex parte verzoek is bedoeld voor gevallen waarin langer wachten niet mogelijk is en tot onherstelbare schade lijdt. Er is dan geen tijd voor hoor en wederhoor. Daarvan is hier mijns inziens geen sprake. Het gaat hier om een geschil tussen twee partijen twee partijen die elkaar goed kennen en ik zie niet zo goed welke onherstelbare schade er voor de merkhouder dreigt te ontstaan. Het is dan naar mijn mening niet gepast om eenzijdig de rechter te benaderen, in een poging om een vergaand verbod te krijgen en zo het geschil in eigen voordeel om te buigen zonder inhoudelijke beoordeling van het verweer. In kort geding kan herziening worden toegewezen wanneer de feiten onvoldoende aannemelijk blijken te zijn. Dat is het herstelmechanisme, maar dan is het conflict inmiddels al enorm uit de hand gelopen, zoals in deze zaak.

Deze zaak ging in eerste instantie niet om merkenrecht, maar het betrof meer de vraag in hoeverre SSH de leiding had over Ventoux3. Bij een dergelijk conflict is er geen ex parte verzoek mogelijk. Het merkenrecht is hier gebruikt/misbruikt om een snelle klap uit te brengen aan de tegenpartij.

 

Wat ik overigens mis, is de proceskosten veroordeling. Het ging in het kort geding deels om handhaving van IE rechten, waarbij de partij die in het ongelijk is gesteld in de volledige kosten kan worden veroordeeld, maar dan moet dat wel worden gevorderd. Zo is al met al weinig strafport op het mijns inziens veel te harde optreden van SSH.

 

Ik vrees dat veel van het inschrijvingsgeld dat voor het goede doel was bestemd nu is opgegaan aan advocaatkosten. Tijd om een rondje te gaan fietsen.

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag kan je hier lezen.