Handhaving

Onder handhaving van intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan het ondernemen van acties tegen inbreukmakers. Daaronder valt het leggen van beslag, het voeren van een kort geding om de inbreuk te staken, en het voeren van een bodemprocedure tot verhaal van de geleden schade.

Er is een Europese Handhavingsrichtlijn die is geimplementeerd in de Nederlandse wet. Op basis van die regeling worden de volledige proceskosten betaald door de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Hierover is nogal wat te doen, omdat de Richtlijn in de verschillende landen van de EU nogal verschillend wordt uitgelegd.

Voor de hoogte van de proceskosten zijn Inidicatietarieven opgesteld. Steeds vaker haakt de rechter aan bij die aanbevelingen, die geen wettelijke status hebben.