Music Publishing – HR Nanada / Golden Earring

 

In het arrest HR 7 juli 2017 ECLI:NL:HR:2017:1270 (Nanada/Golden Earring) neemt de Hoge Raad de Wet Auteurscontractenrecht tot uitgangspunt. Overdracht van de uitgaverechten van een muziekwerk aan een uitgeverij is een duurovereenkomst die voor de uitgever een voortdurende inspanningsverplichting schept tot promotie en exploitatie van de muziekwerken. De HR oordeelt dat de goederenrechtelijke overdracht van de muziekuitgaverechten niet met zich meebrengt dat de overeenkomsten niet opzegbaar zijn. Ook wanneer het contract daarover niets bepaald kan uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat uitgaverechten weer (terug) worden overgedragen aan de auteur.
Voor opzegging van een duurovereenkomst is een voldoende zwaarwegende grond vereist. Bij de totstandkoming van de WNR is overwogen dat exploitatiecontracten niet zonder meer opzegbaar dienen te zijn met het oog op de investeringen van de exploitant. De HR overweegt:

“De onwenselijkheid van de onbeperkte mogelijkheid tot opzegging verliest evenwel aan gewicht, naarmate een exploitatieovereenkomst langer heeft geduurd en investeringen kunnen zijn terug verdiend. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de rechter daarom tot het oordeel komen dat in een concreet geval geen zwaarwegende grond nodig was voor de opzegging.”