Schadevergoeding

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten dan is de inbreukmaker aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De begroting van die schade is nog geen eenvoudige zaak.

Componenten

De schade valt uiteen in verschillende componenten. Ten eerste schade aan de exclusiviteit van het auteursrecht. Dit is moeilijk in geld uit te drukken, maar veelal kan aansluiting worden gezocht bij de bestaande contracten die zijn afgesloten voor de exploitatie.

Ten tweede wordt schade geleden door gemiste inkomsten. Prijslijsten van de rechthebbende kunnen hier uitkomst bieden. Bij gebreken daarvan wordt vaak een beroep gedaan op algemene prijslijsten, bijvoorbeeld van de tarieven van de Stichting Foto Anoniem of Pictoright. Hierover bestaat in de literatuur wel discussie, omdat de vraag is of die lijsten wel representatief zijn.

Het Nederlandse schadevergoedingsrecht heeft geen punitief karakter, dat wil zeggen dat enkel de geleden schade wordt vergoed, en niet daar boven op ook nog eens een boete. Wel kan immateriƫle schadevergoeding worden gevorderd, echter de mogelijkheden daarvan zijn beperkt.

Naast schadevergoeding kan vergoeding worden gevorderd van de kosten die zijn gemaakt om de inbreuk op te sporen en te onderzoeken. Die kosten kunnen flink oplopen. De wet bevat tevens een regeling voor vergoeding van de volledige proceskosten.

Wanneer een werk zonder toestemming wordt gebruikt, en daarbij ook nog eens wordt vervormd, bijgesneden, of verminkt, dan leidt dit tot een aanvullende schadepost. Ook het ontbreken van naamsvermelding valt onder immateriƫle schade. In de praktijk wordt voor schending van deze morele rechten de schade soms met factor 1,5 tot 2 verhoogd, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Voorspellen is moeilijk

Prijslijsten werken in veel gevallen goed om de schade te begroten, maar niet altijd. Bijvoorbeeld in het geval wanneer de inbreukmaker nooit zou zijn overgegaan tot reguliere aanschaf van een volledige licentie conform de prijslijst.

Al met al is het buitengewoon moeilijk te voorspellen welk bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen in een procedure. In de praktijk zie je dat in de meeste zaken een regeling wordt getroffen nadat een verbod op inbreuk in kort geding is toegewezen. Het komt zelden tot het uit procederen van een kostbare en langdurige bodemprocedure over de hoogte van de schadevergoeding.