Wat is een verificatievergadering?

coda advocaten: vergadering

Op de verificatievergadering worden de door de schuldeisers opgegeven (ingediende) vorderingen gecontroleerd/geverifieerd.

Een verificatievergadering wordt door de rechter-commissaris ingepland. Doel is het onderzoek naar en de vaststelling van de schulden van de gefailleerde. Schuldeisers hebben hun vorderingen bij de curator ter verificatie ingediend en tijdens de verificatievergadering wordt de schuldenlast dus besproken en zowel de schuldeisers, als de curator en de gefailleerde zelf mogen vorderingen betwisten. Bij betwisting van een schuld wordt het geschil verwezen naar de renvooiprocedure.

Als de gefailleerde een akkoord heeft aangeboden, dan wordt tijdens de verificatievergadering ook gestemd over dit akkoord.

Wanneer wordt een verificatievergadering gehouden?

In de praktijk wordt een verificatievergadering pas ingepland wanneer aan het einde van een faillissement blijkt dat er voldoende baten zijn om naast de boedelschulden en de preferente schulden ook de concurrente schulden (gedeeltelijk of geheel) te voldoen. Als u bericht krijgt dat er een verificatievergadering zal worden gehouden, dan kan dat dus goed nieuws zijn. Maar het is ook mogelijk dat een uitkering slechts aan de preferente schuldeisers kan plaatsvinden. Dan wordt wel een verificatievergadering gehouden, maar volgt geen betaling aan concurrente schuldeisers. Dit is een zogenaamde vereenvoudigde afwikkeling.

Van de datum waarop de verificatievergadering wordt ingelast, wordt u door de curator middels een brief op de hoogte gesteld. In die brief staat ook de uiterste datum waarop de schuldeisers hun vorderingen ter verificatie moeten indienen bij de curator.

Pro forma

De meeste verificatievergaderingen worden pro forma gehouden. Dat betekent dat geen complicaties verwacht worden en dat alle ingediende vorderingen lijken te worden erkend. De verificatievergadering vindt dan slechts “administratief” plaats, er hoeft dus niemand naar de rechtbank te komen. Schuldeisers behoren wel bericht te krijgen van de pro forma verificatievergadering.

Schuldeisers kunnen aangeven dat zij wel willen dat een reguliere verificatievergadering wordt gehouden, de rechtbank zal dan in de regel een nieuwe datum vaststellen voor een inhoudelijke zitting. Dat betekent dan wel dat de afwikkeling van het faillissement wordt vertraagd.

Gevolgen

De tijdens een verificatievergadering vastgestelde schulden leveren een zogenoemde executoriale titel op ten aanzien van de gefailleerde, tenzij de gefailleerde deze tijdens de verificatievergadering (summier) gemotiveerd heeft betwist. Een executoriale titel houdt in dat niet nog eens een procedure gevoerd hoeft te worden om de vordering vast te stellen, maar de vordering is na afloop van het faillissement gewoon te incasseren met een deurwaarder (alsof er een vonnis is).

Dit zal voor de meeste gefailleerde rechtspersonen niet veel gevolgen hebben, omdat die meestal ophouden te bestaan na afloop van een faillissement (tenzij bij een akkoord of integrale betaling), maar de gevolgen bij het faillissement van natuurlijk personen (particulieren) worden nog wel eens onderschat.

De curator maakt aan de hand van de geverifieerde schuldenlijst de (slot)uitdelingslijst op. Na goedkeuring ervan wordt  deze lijst 10 dagen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank, zodat schuldeisers daar (kosteloos) inzage in hebben. De schuldeisers krijgen hier een kennisgeving van.

Waar wordt de verificatievergadering gehouden?

De verificatievergadering wordt gehouden op de rechtbank waar het faillissement in behandeling is. Voorzitter van de vergadering is de rechter-commissaris.

Wettelijke regeling

In de Faillissementswet is de verificatievergadering geregeld in artikel 108 en verder. Deze wettelijke regeling wijkt iets af van de huidige praktijk, met name ten aanzien van de termijnen die in de wet zijn gesteld. De wet gaat er namelijk van uit dat de verificatievergadering snel na de faillietverklaring wordt vastgesteld, maar omdat in de praktijk een verificatievergadering lang niet altijd mogelijk blijkt, wordt altijd afgeweken van deze wettelijke bepalingen.