Wat is een verificatievergadering?

coda advocaten: vergadering

Een verificatievergadering speelt een cruciale rol in het Nederlandse faillissementsproces. Het is een bijeenkomst waar de rechter-commissaris en de schuldeisers de ingediende vorderingen tegen een gefailleerde controleren en verifiëren.

Hoe Werkt een Verificatievergadering?

Tijdens deze belangrijke vergadering onderzoekt men de schulden van de failliete partij. Schuldeisers dienen hun vorderingen bij de curator in ter verificatie. Alle betrokken partijen, inclusief schuldeisers, de curator, en de gefailleerde, kunnen vorderingen aanvechten. Indien er een geschil ontstaat, wordt dit doorverwezen naar de renvooiprocedure.

Stemmen over Akkoorden

Bovendien, als de gefailleerde een schuldregeling voorstelt, wordt hierover gestemd tijdens de verificatievergadering.

Timing van Verificatievergaderingen

Verificatievergaderingen worden meestal gepland aan het einde van het faillissementsproces, wanneer er voldoende middelen zijn om schulden te voldoen. Dit kan goed nieuws betekenen voor schuldeisers, hoewel soms alleen preferente schuldeisers worden uitbetaald.

Notificatie en Pro Forma Vergaderingen

Schuldeisers worden via een brief van de curator geïnformeerd over de vergadering en de deadline voor het indienen van vorderingen. Veel verificatievergaderingen vinden pro forma plaats, wat betekent dat men geen fysieke aanwezigheid op de rechtbank vereist. Schuldeisers kunnen echter verzoeken om een reguliere, inhoudelijke zitting.

Gevolgen van de Verificatievergadering

Vastgestelde schulden tijdens de verificatievergadering leveren een executoriale titel op. Dit betekent dat na faillissement de vordering zonder extra procedure geïnd kan worden. Dit heeft vooral consequenties voor natuurlijke personen.

Slotuitdelingslijst en Inzage

De curator stelt een slotuitdelingslijst op, die na goedkeuring 10 dagen ter inzage ligt bij de rechtbank. Schuldeisers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Locatie van de Vergadering

De verificatievergadering vindt plaats op de rechtbank waar het faillissement wordt behandeld, voorgezeten door de rechter-commissaris.

Wettelijke Basis

De Faillissementswet, met name artikel 108 en volgende, regelt de verificatievergadering. De praktijk kan afwijken van deze wettelijke bepalingen, vooral met betrekking tot de timing van de vergadering.