Wat is het insolventieregister?

Coda Advocaten: Het centraal insolventieregister (faillissementsregister)

In het Centraal Insolventieregister (faillissementsregister) worden de faillissementen, surseances van betaling en toegepaste schuldsaneringsregelingen (WSNP’s) gepubliceerd. De publicatie van insolventies is belangrijk, omdat schuldeisers snel op de hoogte moeten kunnen zijn van een uitgesproken faillissement, zodat zij hun rechten beter kunnen uitoefenen.

Wettelijke basis

Op grond van artikel 19 van de Faillissementswet e.v. wordt er een openbaar register van alle insolventies bijgehouden en gepubliceerd. Dit register is te raadplegen op de site van rechtspraak.nl. Ook gegevens over openbare akkoord-procedures op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) worden gepubliceerd in een centraal register.

Naar aanleiding van deze wettelijke regeling zijn er twee besluiten genomen:

In het kader van de Wet modernisering faillissementsprocedure (Wmf) bestaat er een wetsvoorstel om de systematiek van het register te verbeteren. Zo is gedacht aan de real-time publicatie van faillissementsuitspraken en de aansluiting op internationale faillissementsprocedures. De invoering van dit wetsvoorstel stuit nog op technische problemen.

Verslagen

De wet bepaalt dat een beperkt aantal gegevens wordt geregistreerd, maar feitelijk wordt er nog meer gepubliceerd. Dat geldt met name voor faillissementen en surseances van betaling van rechtspersonen. Het belangrijkste daarvan is de publicatie van de openbare faillissementsverslagen. In die verslagen maakt de curator periodiek melding van ontwikkelingen in de betreffende insolventie. Bewindvoerders in WSNP’s en curatoren in faillissementen van natuurlijke personen brengen ook wel openbare verslag uit, maar die verslagen worden niet categorisch gepubliceerd.

weblogs

Raimond Dufour houdt dagelijks het faillissementsregister bij en analyseert dit register waarover hij van tijd tot tijd op deze website blogs publiceert.