Wat is vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement?

coda advocaten: cascademodel

Basisbegrip

coda advocaten: cascademodel

Bij een vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement worden enkel de boedelschuldeisers volledig en preferente schuldeisers gedeeltelijk betaald, terwijl concurrente schuldeisers buiten beschouwing blijven.

Processtappen

  1. Initiatie door de curator: De curator verzoekt de rechtbank om het faillissement te laten verlopen via een vereenvoudigde procedure. In dit geval vindt er geen verificatie van concurrente vorderingen plaats, waardoor de noodzaak van een verificatievergadering vervalt.
  2. Opstellen en goedkeuren van de slotuitdelingslijst: De curator maakt een uitdelingslijst die ter goedkeuring en deponering aan de rechtbank wordt voorgelegd. Na goedkeuring, die meestal enkele maanden in beslag neemt, informeert de curator de schuldeisers over de deponering en de inzagetermijn van deze lijst bij de rechtbank, welke tien dagen bedraagt.
  3. Verzet tegen de slotuitdelingslijst: Gedurende de inzagetermijn kunnen schuldeisers verzet aantekenen tegen de lijst. Deze is ook opvraagbaar bij de curator en heeft uitsluitend betrekking op preferente schuldeisers.
  4. Afsluiting en uitkering: Na de inzagetermijn wordt de uitdelingslijst definitief en is daarmee het faillissement formeel afgerond. De curator verricht vervolgens uitkeringen aan de preferente schuldeisers volgens de lijst, legt verantwoording af aan de rechter-commissaris, en archiveert het dossier.

Acties voor schuldeisers

Als schuldeiser kunt u, na kennisgeving van de vereenvoudigde afwikkeling, de afgedragen omzetbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.

Juridische context
De regelgeving voor vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement is vastgelegd in artikel 137a en volgende van de Faillissementswet.