Wat is vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement?

coda advocaten: geld

Wanneer de boedelschuldeisers geheel, de preferente schuldeisers gedeeltelijk en de concurrente schuldeisers niet kunnen worden voldaan, dan wordt een faillissement vereenvoudigd afgewikkeld. 

procedure

De curator verzoekt de rechtbank in dat geval om het faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling. Er vindt in dat geval geen verificatie van de concurrente vorderingen plaats, dus een verificatievergadering blijft achterwege. De curator stelt een uitdelingslijst op en stuurt deze ter goedkeuring en deponering aan de rechtbank.

Als de rechtbank de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd (dat duurt hooguit enkele maanden), dan informeert de curator de crediteuren over de deponering van de slotuitdelingslijst en de mogelijkheid tot inzage van de slotuitdelingslijst. De slotuitdelingslijst ligt 10 dagen ter inzage bij de rechtbank. Tegen de slotuitdelingslijst kan verzet worden getekend. De slotuitdelingslijst kunt u als schuldeiser overigens ook opvragen bij de curator. Deze slotuitdelingslijst heeft alleen betrekking op preferente crediteuren.

Nadat de slotuitdelingslijst 10 dagen ter inzage bij de rechtbank heeft gelegen, is de uitdelingslijst verbindend geworden. Hiermee is het faillissement geƫindigd. De curator gaat over tot uitkering aan de preferente schuldeisers conform de uitdelingslijst. Hij legt uiteindelijk rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris en dan wordt het dossier gearchiveerd.

Wat kunt u doen als schuldeiser?

Schuldeisers kunnen na het bericht van de curator dat het faillissement vereenvoudigd wordt afgewikkeld de reeds afgedragen omzetbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke regeling

De wettelijke regeling voor de vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement is te vinden in artikel artikel 137a e.v. van de Faillissementswet.